Wech­sta­ben­ver­buchs­ler Hohen­ha­meln Musi­cal AG

/* START OCCURRANCE 1 */ wppaAutoColumnWidth[1] = fal­se; wppaColWidth[1] = 800; wppa­T­op­Moc = Math.max(wppaTopMoc,1); wppaMasonryCols[1] = 0; wppaCoverImageResponsive[1] = fal­se; wppaAspectRatio[1] = 0.6; wppaFullSize[1] = 800; wppaFullFrameDelta[1] = 0; wppaFilmStripLength[1] = 714; wppaThumbnailPitch[1] = 104; wppaFilmStripMargin[1] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[1] = 98; wppaPreambule[1] = 6; wppaIsMini[1] = fal­se; wppaSlideBlank[1] = fal­se; wppaSlideWrap[1] = true; wppaLightBox[1] = »xxx«;
wppaLightBox[1] = »wppa«;
wppaConsoleLog(»mocc:1 lbkey:«+wppaLightBox[1] );
wppaLightboxSingle[1] = false;
wppaSearchBoxSelItems[1] = 1;
wppaFilmInit[1] = false;
Start­sei­te » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler Hohen­ha­meln Musi­cal AG » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015 » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015

wppaSlideInitRunning[1] = true;
wppaM­a­xOc­cur = 1;
Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Java­skript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmen

wppaFilmPageSize[1] = 7;

wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/112.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:407px; width:640px; height:407px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›407′,›Der Zoo rockt.jpg‹,›Der Zoo rockt.jpg‹,›Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›112′,›112′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=112′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=112&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/112.jpg‹,«,«,«,›Der Zoo rockt.jpg‹,«,›Der-Zoo-rockt.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/122.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:453px; width:640px; height:453px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›453′,›Räuber entdeckt.jpg‹,›Räuber entdeckt.jpg‹,›Räuber entdeckt!‹,›122′,›122′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=122′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Räuber entdeckt!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=122&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Räuber entdeckt!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/122.jpg‹,«,«,«,›Räuber entdeckt.jpg‹,«,›Räuber-entdeckt.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/129.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,›Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›129′,›129′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=129′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=129&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/129.jpg‹,«,«,«,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,«,›Zwei-Papageien-im-Zoo-singen-ein-Lied.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/121.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Pepe erzählt.jpg‹,›Pepe erzählt.jpg‹,›Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›121′,›121′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=121′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=121&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/121.jpg‹,«,«,«,›Pepe erzählt.jpg‹,«,›Pepe-erzählt.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/113.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,›Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›113′,›113′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=113′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=113&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/113.jpg‹,«,«,«,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,«,›Der-Zoowärter-erklärt.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/117.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Oma und Opa Werner.jpg‹,›Oma und Opa Werner.jpg‹,›Oma und Opa Werner!‹,›117′,›117′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=117′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Oma und Opa Werner!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=117&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Oma und Opa Werner!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/117.jpg‹,«,«,«,›Oma und Opa Werner.jpg‹,«,›Oma-und-Opa-Werner.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/126.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Zoobesucher.jpg‹,›Zoobesucher.jpg‹,›Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›126′,›126′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=126′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=126&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/126.jpg‹,«,«,«,›Zoobesucher.jpg‹,«,›Zoobesucher.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/111.jpg?ver=1′,‹ max-width:638px; max-height:480px; width:638px; height:480px;margin:0 0 0 81px;‹,›638′,›480′,›Beckermann und Nina.jpg‹,›Beckermann und Nina.jpg‹,›Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›111′,›111′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=111′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=111&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/111.jpg‹,«,«,«,›Beckermann und Nina.jpg‹,«,›Beckermann-und-Nina.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/118.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,›Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›118′,›118′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=118′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=118&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/118.jpg‹,«,«,«,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,«,›Onno-und-Ella-verstehen.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/127.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›127′,›127′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=127′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=127&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/127.jpg‹,«,«,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,«,›Hey-Kleine-willste-frech-werden.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/116.jpg?ver=1′,‹ max-width:450px; max-height:480px; width:450px; height:480px;margin:0 0 0 175px;‹,›450′,›480′,›Doozirektor.jpg‹,›Doozirektor.jpg‹,›Der Doozirektor.‹,›116′,›116′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=116′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Der Doozirektor.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=116&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Der Doozirektor.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/116.jpg‹,«,«,«,›Doozirektor.jpg‹,«,›Doozirektor.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/128.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,›Touris wis­sen alles besser!‹,›128′,›128′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=128′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Touris wis­sen alles besser!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=128&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Touris wis­sen alles besser!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/128.jpg‹,«,«,«,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,«,›Touristen-mit-Kamera-im-Zoo.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/124.jpg?ver=1′,‹ max-width:542px; max-height:480px; width:542px; height:480px;margin:0 0 0 129px;‹,›542′,›480′,›Tach die Herren.jpg‹,›Tach die Herren.jpg‹,›Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›124′,›124′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=124′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=124&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/124.jpg‹,«,«,«,›Tach die Herren.jpg‹,«,›Tach-die-Herren.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/114.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,›Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›114′,›114′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=114′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=114&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/114.jpg‹,«,«,«,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,«,›Die-Räuber-feiern.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’14′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/119.jpg?ver=1′,‹ max-width:408px; max-height:480px; width:408px; height:480px;margin:0 0 0 196px;‹,›408′,›480′,›Papagei gefangen!.jpg‹,›Papagei gefangen!.jpg‹,›Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›119′,›119′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=119′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=119&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/119.jpg‹,«,«,«,›Papagei gefangen!.jpg‹,«,›Papagei-gefangen.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’15′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/125.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:435px; width:640px; height:435px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›435′,›Verirrt.jpg‹,›Verirrt.jpg‹,›Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›125′,›125′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=125′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=125&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/125.jpg‹,«,«,«,›Verirrt.jpg‹,«,›Verirrt.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’16′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/123.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:335px; width:640px; height:335px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›335′,›Sie ist wie­der da.jpg‹,›Sie ist wie­der da.jpg‹,›Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›123′,›123′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=123′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=123&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/123.jpg‹,«,«,«,›Sie ist wie­der da.jpg‹,«,›Sie-ist-wieder-da.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’17′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/115.jpg?ver=1′,‹ max-width:562px; max-height:480px; width:562px; height:480px;margin:0 0 0 119px;‹,›562′,›480′,›Dieb gefangen.jpg‹,›Dieb gefangen.jpg‹,›Dieb Horst ist gefangen.‹,›115′,›115′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=115′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Dieb Horst ist gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=115&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Dieb Horst ist gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/115.jpg‹,«,«,«,›Dieb gefangen.jpg‹,«,›Dieb-gefangen.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’18′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/120.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:480px; width:640px; height:480px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›480′,›Party.jpg‹,›Party.jpg‹,›Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›120′,›120′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=120′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&wppa-album=10&wppa-photo=120&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/120.jpg‹,«,«,«,›Party.jpg‹,«,›Party.jpg‹ );

wppaFullValign[1] = »fit«;
wppaFullHalign[1] = »cen­ter«;
jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 1, ‑1 );},2) } );

if ( typeof(wppaInitOverlay) != »unde­fi­ned« ) { wppaInitOverlay(); }

Wech­sta­ben­ver­buchs­ler // Musik zum Anhören

Durch­ein­an­der

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/DurcheinanderWeb.mp3

Der Trick

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/DerTrickWeb.mp3

Ein­kau­fen

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/EinkaufenWeb.mp3

Super Mark im Super­markt // Musik zum Anhören

Iss mal ne Wurst

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/IssMalNeWurstWeb.mp3

Wir hel­fen gern

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/WirHelfenGernWeb.mp3

Gemein­sam suchen wir

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/GemeinsamSuchenWeb.mp3

Kühl­schrank Musi­cal 2014 (2)

/* START OCCURRANCE 2 */ wppaAutoColumnWidth[2] = fal­se; wppaColWidth[2] = 800; wppa­T­op­Moc = Math.max(wppaTopMoc,2); wppaMasonryCols[2] = 0; wppaCoverImageResponsive[2] = fal­se; wppaAspectRatio[2] = 0.6; wppaFullSize[2] = 800; wppaFullFrameDelta[2] = 0; wppaFilmStripLength[2] = 714; wppaThumbnailPitch[2] = 104; wppaFilmStripMargin[2] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[2] = 98; wppaPreambule[2] = 6; wppaIsMini[2] = fal­se; wppaSlideBlank[2] = fal­se; wppaSlideWrap[2] = true; wppaLightBox[2] = »xxx«;
wppaLightBox[2] = »wppa«;
wppaConsoleLog(»mocc:2 lbkey:«+wppaLightBox[2] );
wppaLightboxSingle[2] = false;
wppaSearchBoxSelItems[2] = 1;
wppaFilmInit[2] = false;
Start­sei­te » Kühl­schrank Musi­cal 2014 (2) » Kühl­schrank Musi­cal 2014 » Kühl­schrank Musi­cal 2014

wppaSlideInitRunning[2] = true;
wppaM­a­xOc­cur = 2;
Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Java­skript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmen

wppaFilmPageSize[2] = 7;

wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/100.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:361px; width:640px; height:361px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›361′,›IMG_7379.jpg‹,›IMG_7379.jpg‹,›Ra aa.dieschen kom­men auf den Tisch!‹,›100′,›100′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=100′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Ra aa.dieschen kom­men auf den Tisch!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=100&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Ra aa.dieschen kom­men auf den Tisch!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/100.jpg‹,«,«,«,›IMG_7379.jpg‹,«,›IMG_7379.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/101.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:426px; width:640px; height:426px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›426′,›IMG_7384.jpg‹,›IMG_7384.jpg‹,›Gruppenbild mit Sahne‹,›101′,›101′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=101′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Gruppenbild mit Sahne‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=101&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Gruppenbild mit Sahne‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/101.jpg‹,«,«,«,›IMG_7384.jpg‹,«,›IMG_7384.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/102.jpg?ver=1′,‹ max-width:320px; max-height:480px; width:320px; height:480px;margin:0 0 0 240px;‹,›320′,›480′,›IMG_7392.jpg‹,›IMG_7392.jpg‹,›Showtime mit Cola‹,›102′,›102′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=102′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Showtime mit Cola‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=102&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Showtime mit Cola‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/102.jpg‹,«,«,«,›IMG_7392.jpg‹,«,›IMG_7392.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/103.jpg?ver=1′,‹ max-width:320px; max-height:480px; width:320px; height:480px;margin:0 0 0 240px;‹,›320′,›480′,›IMG_7394.jpg‹,›IMG_7394.jpg‹,›Noch eine Flasche!‹,›103′,›103′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=103′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Noch eine Flasche!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=103&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Noch eine Flasche!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/103.jpg‹,«,«,«,›IMG_7394.jpg‹,«,›IMG_7394.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/104.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:390px; width:640px; height:390px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›390′,›IMG_7398.jpg‹,›IMG_7398.jpg‹,›Noch ist alles still im Kühlschrank!‹,›104′,›104′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=104′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Noch ist alles still im Kühlschrank!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=104&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Noch ist alles still im Kühlschrank!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/104.jpg‹,«,«,«,›IMG_7398.jpg‹,«,›IMG_7398.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/105.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:375px; width:640px; height:375px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›375′,›IMG_7400.jpg‹,›IMG_7400.jpg‹,›Zwei Aus­rei­ßer auf den Weg in die eisi­gen Kühlfächer.‹,›105′,›105′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=105′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Zwei Aus­rei­ßer auf den Weg in die eisi­gen Kühlfächer.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=105&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Zwei Aus­rei­ßer auf den Weg in die eisi­gen Kühlfächer.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/105.jpg‹,«,«,«,›IMG_7400.jpg‹,«,›IMG_7400.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/106.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:420px; width:640px; height:420px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›420′,›IMG_7405.jpg‹,›IMG_7405.jpg‹,›Leberwurst schimpft mit Salat.‹,›106′,›106′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=106′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Leberwurst schimpft mit Salat.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=106&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Leberwurst schimpft mit Salat.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/106.jpg‹,«,«,«,›IMG_7405.jpg‹,«,›IMG_7405.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/107.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:337px; width:640px; height:337px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›337′,›IMG_7408.jpg‹,›IMG_7408.jpg‹,›Seppi mit Resi und Zen­zi – extra aus den Ber­gen – und brin­gen die Würze!‹,›107′,›107′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=107′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Seppi mit Resi und Zen­zi – extra aus den Ber­gen – und brin­gen die Würze!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=107&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Seppi mit Resi und Zen­zi – extra aus den Ber­gen – und brin­gen die Würze!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/107.jpg‹,«,«,«,›IMG_7408.jpg‹,«,›IMG_7408.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/108.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:354px; width:640px; height:354px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›354′,›IMG_7412.jpg‹,›IMG_7412.jpg‹,›Wer ist denn nun der Wichtigste?‹,›108′,›108′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=108′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Wer ist denn nun der Wichtigste?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=108&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Wer ist denn nun der Wichtigste?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/108.jpg‹,«,«,«,›IMG_7412.jpg‹,«,›IMG_7412.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2‹,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/109.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:345px; width:640px; height:345px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›345′,›IMG_7415.jpg‹,›IMG_7415.jpg‹,›Sissy Sah­ne­tor­te und ihre Mitbewohner!‹,›109′,›109′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=109′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Sissy Sah­ne­tor­te und ihre Mitbewohner!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&wppa-album=9&wppa-photo=109&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Sissy Sah­ne­tor­te und ihre Mitbewohner!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/109.jpg‹,«,«,«,›IMG_7415.jpg‹,«,›IMG_7415.jpg‹ );

wppaFullValign[2] = »fit«;
wppaFullHalign[2] = »cen­ter«;
jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 2, ‑1 );},2) } );

if ( typeof(wppaInitOverlay) != »unde­fi­ned« ) { wppaInitOverlay(); }
Zwei Beset­zun­gen. Jedes­mal span­nend. Jedes­mal ganz anders! Suuuupi!

Kühl­schrank Musi­cal 2014

/* START OCCURRANCE 3 */ wppaAutoColumnWidth[3] = fal­se; wppaColWidth[3] = 800; wppa­T­op­Moc = Math.max(wppaTopMoc,3); wppaMasonryCols[3] = 0; wppaCoverImageResponsive[3] = fal­se; wppaAspectRatio[3] = 0.6; wppaFullSize[3] = 800; wppaFullFrameDelta[3] = 0; wppaFilmStripLength[3] = 714; wppaThumbnailPitch[3] = 104; wppaFilmStripMargin[3] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[3] = 98; wppaPreambule[3] = 6; wppaIsMini[3] = fal­se; wppaSlideBlank[3] = fal­se; wppaSlideWrap[3] = true; wppaLightBox[3] = »xxx«;
wppaLightBox[3] = »wppa«;
wppaConsoleLog(»mocc:3 lbkey:«+wppaLightBox[3] );
wppaLightboxSingle[3] = false;
wppaSearchBoxSelItems[3] = 1;
wppaFilmInit[3] = false;
Start­sei­te » Kühl­schrank Musi­cal 2014 » Kühl­schrank Musi­cal 2014 » Kühl­schrank Musi­cal 2014

wppaSlideInitRunning[3] = true;
wppaM­a­xOc­cur = 3;
Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Java­skript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmen

wppaFilmPageSize[3] = 7;

wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/87.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:407px; width:640px; height:407px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›407′,›7215‹,›7215‹,›Karl rollt auf die belei­dig­te Leber­wurst zu.‹,’87′,’87′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=87′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Karl rollt auf die belei­dig­te Leber­wurst zu.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=87&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Karl rollt auf die belei­dig­te Leber­wurst zu.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/87.jpg‹,«,«,«,›7215‹,«,›IMG_7215.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/88.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:424px; width:640px; height:424px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›424′,›7226‹,›7226‹,›Sind auch alle Radies­chen da?‹,’88′,’88′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=88′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Sind auch alle Radies­chen da?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=88&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Sind auch alle Radies­chen da?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/88.jpg‹,«,«,«,›7226‹,«,›IMG_7226.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/89.jpg?ver=1′,‹ max-width:508px; max-height:480px; width:508px; height:480px;margin:0 0 0 146px;‹,›508′,›480′,›7236‹,›7236‹,›Karl will nicht soviel Lärm.‹,’89′,’89′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=89′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Karl will nicht soviel Lärm.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=89&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Karl will nicht soviel Lärm.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/89.jpg‹,«,«,«,›7236‹,«,›IMG_7236.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/90.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:389px; width:640px; height:389px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›389′,›7259‹,›7259‹,›Carlo Cola begeis­tert die Massen.‹,’90′,’90′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=90′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Carlo Cola begeis­tert die Massen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=90&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Carlo Cola begeis­tert die Massen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/90.jpg‹,«,«,«,›7259‹,«,›IMG_7259.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/91.jpg?ver=1′,‹ max-width:626px; max-height:480px; width:626px; height:480px;margin:0 0 0 87px;‹,›626′,›480′,›7264‹,›7264‹,›Meinst du, wir kön­nen mal abhauen?‹,’91′,’91′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=91′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Meinst du, wir kön­nen mal abhauen?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=91&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Meinst du, wir kön­nen mal abhauen?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/91.jpg‹,«,«,«,›7264‹,«,›IMG_7264.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/92.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:389px; width:640px; height:389px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›389′,›7275‹,›7275‹,›Käse Kava­lier und sei­ne betö­ren­den Käsedamen‹,’92′,’92′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=92′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Käse Kava­lier und sei­ne betö­ren­den Käsedamen‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=92&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Käse Kava­lier und sei­ne betö­ren­den Käsedamen‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/92.jpg‹,«,«,«,›7275‹,«,›IMG_7275.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/93.jpg?ver=1′,‹ max-width:630px; max-height:399px; width:630px; height:399px;margin:0 0 0 85px;‹,›630′,›399′,›7279‹,›7279‹,›Alle flie­hen vor dem Käsespiess.‹,’93′,’93′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=93′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Alle flie­hen vor dem Käsespiess.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=93&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Alle flie­hen vor dem Käsespiess.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/93.jpg‹,«,«,«,›7279‹,«,›IMG_7279.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/94.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:429px; width:640px; height:429px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›429′,›7284‹,›7284‹,›Hi hi schaut doch bloss – im Kühl­schrank ist der Käse los!‹,’94′,’94′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=94′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Hi hi schaut doch bloss – im Kühl­schrank ist der Käse los!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=94&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Hi hi schaut doch bloss – im Kühl­schrank ist der Käse los!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/94.jpg‹,«,«,«,›7284‹,«,›IMG_7284.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/95.jpg?ver=1′,‹ max-width:380px; max-height:480px; width:380px; height:480px;margin:0 0 0 210px;‹,›380′,›480′,›7290‹,›7290‹,›Man … ist die schön!‹,’95′,’95′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=95′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Man … ist die schön!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=95&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Man … ist die schön!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/95.jpg‹,«,«,«,›7290‹,«,›IMG_7290.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/96.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:459px; width:640px; height:459px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›459′,›7352‹,›7352‹,›Tina Toma­te hat alles im Griff!‹,’96′,’96′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=96′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Tina Toma­te hat alles im Griff!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=96&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Tina Toma­te hat alles im Griff!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/96.jpg‹,«,«,«,›7352‹,«,›IMG_7352.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/97.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:458px; width:640px; height:458px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›458′,›7359‹,›7359‹,›Bei mir seid ihr rich­tig – ich weiß wie man\’s macht!‹,’97′,’97′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=97′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Bei mir seid ihr rich­tig – ich weiß wie man’s macht!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=97&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Bei mir seid ihr rich­tig – ich weiß wie man\’s macht!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/97.jpg‹,«,«,«,›7359‹,«,›IMG_7359.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/98.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:350px; width:640px; height:350px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›350′,›7368‹,›7368‹,›Größter Fan mit Kühlschrankbewohner.‹,’98′,’98′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=98′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Größter Fan mit Kühlschrankbewohner.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=98&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Größter Fan mit Kühlschrankbewohner.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/98.jpg‹,«,«,«,›7368‹,«,›IMG_7368.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/99.jpg?ver=1′,‹ max-width:795px; max-height:480px; width:795px; height:480px;margin:0 0 0 3px;‹,›795′,›480′,›7376‹,›7376‹,›Musik – Regie – Ton – Licht! Das Back­stage Team mit Thors­ten, Kars­ten, Con­ny und Landolf‹,’99′,’99′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=99′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,›Musik – Regie – Ton – Licht! Das Back­stage Team mit Thors­ten, Kars­ten, Con­ny und Landolf‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=99&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Musik – Regie – Ton – Licht! Das Back­stage Team mit Thors­ten, Kars­ten, Con­ny und Landolf‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/99.jpg‹,«,«,«,›7376‹,«,›IMG_7376.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3‹,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/110.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›GruppenfotoWeb.jpg‹,›GruppenfotoWeb.jpg‹,›Das gan­ze Team! Vie­len Dank allen Hel­fern! Es war echt eine "cooo­le" Pro­duk­ti­on mit Euch.‹,›110′,›110′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=110′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Das gan­ze Team! Vie­len Dank allen Hel­fern! Es war echt eine »cooo­le« Pro­duk­ti­on mit Euch.›,›http://taktart-online.de/home/?p=770&wppa-album=8&wppa-photo=110&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,›Das gan­ze Team! Vie­len Dank allen Hel­fern! Es war echt eine "cooo­le" Pro­duk­ti­on mit Euch.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/110.jpg‹,«,«,«,›GruppenfotoWeb.jpg‹,«,›GruppenfotoWeb.jpg‹ );

wppaFullValign[3] = »fit«;
wppaFullHalign[3] = »cen­ter«;
jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 3, ‑1 );},2) } );

if ( typeof(wppaInitOverlay) != »unde­fi­ned« ) { wppaInitOverlay(); }
Hier sind die ers­ten Ein­drü­cke von den Auf­füh­run­gen im Jan. / Feb. 2014! Wie­der hat­ten wir viel Spaß mit vie­len klei­nen und gro­ßen Zuschauern.

Musi­cal Über­nach­tungs­fahrt 2013

/* START OCCURRANCE 4 */ wppaAutoColumnWidth[4] = true; wppaAutoColumnFrac[4] = 1.0; wppaColWidth[4] = 0; wppaMCRWidth[4] = 0; wppa­T­op­Moc = Math.max(wppaTopMoc,4); wppaMasonryCols[4] = 0; wppaCoverImageResponsive[4] = fal­se; wppaAspectRatio[4] = 0.6; wppaFullSize[4] = 800; wppaFullFrameDelta[4] = 0; wppaFilmStripLength[4] = 714; wppaThumbnailPitch[4] = 104; wppaFilmStripMargin[4] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[4] = 98; wppaPreambule[4] = 6; wppaIsMini[4] = fal­se; wppaSlideBlank[4] = false;
wppaSlideWrap[4] = true;
wppaLightBox[4] = »xxx«;
wppaLightBox[4] = »wppa«;
wppaConsoleLog(»mocc:4 lbkey:«+wppaLightBox[4] );
wppaLightboxSingle[4] = false;
wppaSearchBoxSelItems[4] = 1;
wppaFilmInit[4] = false;
Start­sei­te » Musi­cal Über­nach­tungs­fahrt 2013 » Musi­cal Über­nach­tung August 2013 » Musi­cal Über­nach­tung August 2013

wppaSlideInitRunning[4] = true;
wppaM­a­xOc­cur = 4;
Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Java­skript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmen

wppaFilmPageSize[4] = 7;

wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/73.jpg?ver=1′,‹ max-width:720px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›360′,›480′,›Conny passt auf.jpg‹,›Conny passt auf.jpg‹,‹ ›,’73′,’73′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=73′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=73&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/73.jpg‹,«,«,«,›Conny passt auf.jpg‹,«,›Conny passt auf.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/74.jpg?ver=1′,‹ max-width:1004px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›502′,›480′,›Die Texte­hef­te sind da.jpg‹,›Die Texte­hef­te sind da.jpg‹,‹ ›,’74′,’74′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=74′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=74&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/74.jpg‹,«,«,«,›Die Texte­hef­te sind da.jpg‹,«,›Die Texte­hef­te sind da.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/75.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:776px;margin:0 auto;‹,›640′,›388′,›Die Tür ist offen.jpg‹,›Die Tür ist offen.jpg‹,‹ ›,’75′,’75′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=75′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=75&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/75.jpg‹,«,«,«,›Die Tür ist offen.jpg‹,«,›Die Tür ist offen.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/76.jpg?ver=1′,‹ max-width:752px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›376′,›480′,›Gemeinsam kochen.jpg‹,›Gemeinsam kochen.jpg‹,‹ ›,’76′,’76′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=76′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=76&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/76.jpg‹,«,«,«,›Gemeinsam kochen.jpg‹,«,›Gemeinsam kochen.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/77.jpg?ver=1′,‹ max-width:990px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›495′,›480′,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,‹ ›,’77′,’77′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=77′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=77&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/77.jpg‹,«,«,«,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,«,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/78.jpg?ver=1′,‹ max-width:1160px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›580′,›480′,›Kissenschlacht.jpg‹,›Kissenschlacht.jpg‹,‹ ›,’78′,’78′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=78′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=78&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/78.jpg‹,«,«,«,›Kissenschlacht.jpg‹,«,›Kissenschlacht.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/79.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,‹ ›,’79′,’79′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=79′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=79&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/79.jpg‹,«,«,«,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,«,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/80.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:826px;margin:0 auto;‹,›640′,›413′,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,‹ ›,’80′,’80′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=80′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=80&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/80.jpg‹,«,«,«,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,«,›Kühlschrankbewohner.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/81.jpg?ver=1′,‹ max-width:1044px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›522′,›480′,›Musikprobe.jpg‹,›Musikprobe.jpg‹,‹ ›,’81′,’81′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=81′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=81&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/81.jpg‹,«,«,«,›Musikprobe.jpg‹,«,›Musikprobe.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/82.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Text markieren.jpg‹,›Text markieren.jpg‹,‹ ›,’82′,’82′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=82′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=82&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/82.jpg‹,«,«,«,›Text markieren.jpg‹,«,›Text markieren.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/83.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:804px;margin:0 auto;‹,›640′,›402′,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,‹ ›,’83′,’83′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=83′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=83&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/83.jpg‹,«,«,«,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,«,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/84.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:896px;margin:0 auto;‹,›640′,›448′,›Wasserschlacht.jpg‹,›Wasserschlacht.jpg‹,‹ ›,’84′,’84′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=84′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=84&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/84.jpg‹,«,«,«,›Wasserschlacht.jpg‹,«,›Wasserschlacht.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/85.jpg?ver=1′,‹ max-width:882px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›441′,›480′,›Weintrauben warten.jpg‹,›Weintrauben warten.jpg‹,‹ ›,’85′,’85′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=85′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=85&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/85.jpg‹,«,«,«,›Weintrauben warten.jpg‹,«,›Weintrauben warten.jpg‹ );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4‹,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/86.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:798px;margin:0 auto;‹,›640′,›399′,›Wir pas­sen auf.jpg‹,›Wir pas­sen auf.jpg‹,‹ ›,’86′,’86′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=86′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,›void‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=86&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/86.jpg‹,«,«,«,›Wir pas­sen auf.jpg‹,«,›Wir pas­sen auf.jpg‹ );

wppaFullValign[4] = »fit«;
wppaFullHalign[4] = »cen­ter«;
jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 4, ‑1 );},2) } );

if ( typeof(wppaInitOverlay) != »unde­fi­ned« ) { wppaInitOverlay(); }

Lie­der­welt­rei­se Juni 2013

/* START OCCURRANCE 5 */ wppaAutoColumnWidth[5] = true; wppaAutoColumnFrac[5] = 1.0; wppaColWidth[5] = 0; wppaMCRWidth[5] = 0; wppa­T­op­Moc = Math.max(wppaTopMoc,5); wppaMasonryCols[5] = 0; wppaCoverImageResponsive[5] = fal­se; wppaAspectRatio[5] = 0.6; wppaFullSize[5] = 800; wppaFullFrameDelta[5] = 0; wppaFilmStripLength[5] = 714; wppaThumbnailPitch[5] = 104; wppaFilmStripMargin[5] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[5] = 98; wppaPreambule[5] = 6; wppaIsMini[5] = fal­se; wppaSlideBlank[5] […]

Her­tha Auf­füh­rung – hin­ter den Kulissen

/* START OCCURRANCE 6 */ wppaAutoColumnWidth[6] = fal­se; wppaColWidth[6] = 800; wppa­T­op­Moc = Math.max(wppaTopMoc,6); wppaMasonryCols[6] = 0; wppaCoverImageResponsive[6] = fal­se; wppaAspectRatio[6] = 0.6; wppaFullSize[6] = 800; wppaFullFrameDelta[6] = 0; wppaFilmStripLength[6] = 714; wppaThumbnailPitch[6] = 104; wppaFilmStripMargin[6] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[6] = 98; wppaPreambule[6] = 6; wppaIsMini[6] = fal­se; wppaSlideBlank[6] = fal­se; wppaSlideWrap[6] = true; wppaLightBox[6] = »xxx«;
wppaLightBox[6] = »wppa«;
wppaConsoleLog(»mocc:6 lbkey:«+wppaLightBox[6] );
wppaLightboxSingle[6] = false;
wppaSearchBoxSelItems[6] = 1;
wppaFilmInit[6] = false;

wppaSlideInitRunning[6] = true;
wppaM­a­xOc­cur = 6;
Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Java­skript in dei­nem Brow­ser aktivieren.

wppaFilmPageSize[6] = 7;

wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/20.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Gleich geht es los – die ers­ten Zuschau­er sind schon da! Hin­ter der Büh­ne berei­ten sich die Ohr­wür­mer Musi­cal-Dar­stel­ler mäch­tig vor.‹,’20′,’20′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=20′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Gleich geht es los – die ers­ten Zuschau­er sind schon da! Hin­ter der Büh­ne berei­ten sich die Ohr­wür­mer Musi­cal-Dar­stel­ler mäch­tig vor.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/20.jpg‹,«,«,«,›IMG_1884.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/21.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Der Ahnen­dra­che – gleich spuckt er Feuer!‹,’21′,’21′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=21′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Der Ahnen­dra­che – gleich spuckt er Feuer!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/21.jpg‹,«,«,«,›IMG_1933.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/22.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Einsingen und Ein­tur­nen für die Aufführung.‹,’22′,’22′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=22′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Einsingen und Ein­tur­nen für die Aufführung.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/22.jpg‹,«,«,«,›IMG_2142.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/23.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Der Ahnen­kö­nig singt sich ein.‹,’23′,’23′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=23′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Der Ahnen­kö­nig singt sich ein.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/23.jpg‹,«,«,«,›IMG_2149.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/24.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Professor Her­tha Huhn!‹,’24′,’24′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=24′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Professor Her­tha Huhn!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/24.jpg‹,«,«,«,›IMG_2334.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/25.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Der Rit­ter bei sei­nem größ­ten Kampf.‹,’25′,’25′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=25′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Der Rit­ter bei sei­nem größ­ten Kampf.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/25.jpg‹,«,«,«,›IMG_2366.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/26.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Lachen ist gesund und ver­treibt die Aufregung.‹,’26′,’26′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=26′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Lachen ist gesund und ver­treibt die Aufregung.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/26.jpg‹,«,«,«,›IMG_2482.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/27.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Das Schmink­team unter sich.‹,’27′,’27′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=27′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Das Schmink­team unter sich.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/27.jpg‹,«,«,«,›IMG_2503.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/28.jpg?ver=1′,‹ max-width:320px; max-height:480px; width:320px; height:480px;margin:0 0 0 240px;‹,›320′,›480′,›void‹,«,›Prinzessin gelb mit rosa Teint.‹,’28′,’28′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=28′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Prinzessin gelb mit rosa Teint.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/28.jpg‹,«,«,«,›IMG_2507.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/29.jpg?ver=1′,‹ max-width:320px; max-height:480px; width:320px; height:480px;margin:0 0 0 240px;‹,›320′,›480′,›void‹,«,›Kitzeln gegen Aufregung.‹,’29′,’29′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=29′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Kitzeln gegen Aufregung.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/29.jpg‹,«,«,«,›IMG_2514.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/30.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Letzte Anweisung!‹,’30′,’30′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=30′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Letzte Anweisung!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/30.jpg‹,«,«,«,›IMG_2520.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/31.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Das Team sam­melt sich.‹,’31′,’31′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=31′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Das Team sam­melt sich.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/31.jpg‹,«,«,«,›IMG_2542.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/32.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Mutmacherin!‹,’32′,’32′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=32′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Mutmacherin!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/32.jpg‹,«,«,«,›IMG_2544.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/33.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Der König und sei­ne Hofangestellte.‹,’33′,’33′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=33′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Der König und sei­ne Hofangestellte.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/33.jpg‹,«,«,«,›IMG_2547.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,’14′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/34.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Köchin mit Vorkosterin.‹,’34′,’34′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=34′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Köchin mit Vorkosterin.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/34.jpg‹,«,«,«,›IMG_2621.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,’15′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/35.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Ritter und Küchen­magd ver­brü­dern sich.‹,’35′,’35′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=35′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Ritter und Küchen­magd ver­brü­dern sich.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/35.jpg‹,«,«,«,›IMG_2647.jpg‹,«,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6‹,’16′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/36.jpg?ver=1′,‹ max-width:640px; max-height:427px; width:640px; height:427px;margin:0 0 0 80px;‹,›640′,›427′,›void‹,«,›Letzte musi­ka­li­sche Korrekturen.‹,’36′,’36′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=36′,«,›Zoom-In‹,«,›0‹,›void‹,«,«,›Letzte musi­ka­li­sche Korrekturen.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/36.jpg‹,«,«,«,›IMG_1873.jpg‹,«,« );

wppaFullValign[6] = »fit«;
wppaFullHalign[6] = »cen­ter«;
jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 6, ‑1 );},2) } );

if ( typeof(wppaInitOverlay) != »unde­fi­ned« ) { wppaInitOverlay(); }

Musi­cal: »Her­tha, das Schloss­huhn« – es war wun­der­bar mit Euch!

 

 Vie­len Dank für die über­wäl­ti­gen­de Resonanz 

Her­tha ist das Lieb­lingshuhn des Königs.…. Und wir hat­ten den Ein­druck, dass auch vie­le gro­ße und klei­ne Kin­der es in ihr Herz geschlos­sen haben.

Wir hat­ten in den sechs Vor­stel­lun­gen weit über 1000 Zuschau­er. Auf und vor der Büh­ne erleb­ten wir […]

Musi­cal Über­nach­tung Sep­tem­ber 2012

/* START OCCURRANCE 7 */ wppaAutoColumnWidth[7] = fal­se; wppaColWidth[7] = 800; wppa­T­op­Moc = Math.max(wppaTopMoc,7); wppaMasonryCols[7] = 0; wppaCoverImageResponsive[7] = fal­se; wppaAspectRatio[7] = 0.6; wppaFullSize[7] = 800; wppaFullFrameDelta[7] = 0; wppaFilmStripLength[7] = 714; wppaThumbnailPitch[7] = 104; wppaFilmStripMargin[7] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[7] = 98; wppaPreambule[7] = 6; wppaIsMini[7] = fal­se; wppaSlideBlank[7] = fal­se; wppaSlideWrap[7] = true; wppaLightBox[7] = »xxx«;
wppaSearchBoxSelItems[7] = 1;
wppaFilmInit[7] = false;
Start­sei­te » Musi­cal Über­nach­tung Sep­tem­ber 2012
Musi­cal Über­nach­tung 2012Her­tha, das Schloss­huhn Dia­showZei­ge 16 Fotos Her­tha BilderHin­ter den KulissenDia­showZei­ge 17 Fotos Lie­der­welt­rei­seMusi­cal Lie­der­welt­rei­se Juni 2013Dia­showZei­ge 20 Fotos Musi­cal Über­nach­tung August 2013Der ganz Kühl­schrank s(w)ingt los!Dia­showZei­ge 14 Fotos Kühl­schrank Musi­cal 2014Die ers­te BesetzungDia­showZei­ge 14 Fotos Kühl­schrank Musi­cal 2014Die zwei­te BesetzungDia­showZei­ge 10 Fotos Wech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015Hohen­ha­meln Jan. 2015Dia­showZei­ge 19 Fotos 
if ( typeof(wppaInitOverlay) != »unde­fi­ned« ) { wppaInitOverlay(); }