Wech­sta­ben­ver­buchs­ler Hohen­ha­meln Musi­cal AG

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 1 */;wppaAutoColumnWidth[1] = true;wppaAutoColumnFrac[1] = 1.0;wppaColWidth[1] = 0;wppaMCRWidth[1] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,1);wppaMasonryCols[1] = 0;wppaCoverImageResponsive[1] = false;wppaAspectRatio[1] = 0.6;wppaFullSize[1] = 800;wppaFullFrameDelta[1] = 0;wppaFilmStripLength[1] = 554;wppaThumbnailPitch[1] = 104;wppaFilmStripMargin[1] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[1] = 98;wppaPreambule[1] = 6;wppaIsMini[1] = false;wppaSlideBlank[1] = false;wppaSlideWrap[1] = true;wppaLightBox[1] = »xxx«;wppaLightBox[1] = »wppa«;wppaLightboxSingle[1] = false;wppaSearchBoxSelItems[1] = 1;wppaFilmInit[1] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppa­Ma­xOc­cur, 1 );})Start­sei­te » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler Hohen­ha­meln Musi­cal AG » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015 » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015    Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Javaskript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmenjQuery(document).ready(function(){wppaFilmPageSize[1] = 5;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready(function(){wppaStoreSlideInfo( ›1‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/112.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:814px;margin:0 auto;‹,›640′,›407′,›Der Zoo rockt.jpg‹,›Der Zoo rockt.jpg‹,›Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›112′,›112′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=112′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Der Zoo rockt.jpg<br>Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=112&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/112.jpg‹,«,«,«,›Der Zoo rockt.jpg‹,«,›Der-Zoo-rockt.jpg‹,«,’32′,›1.5724815724816‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/122.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:906px;margin:0 auto;‹,›640′,›453′,›Räuber entdeckt.jpg‹,›Räuber entdeckt.jpg‹,›Räuber entdeckt!‹,›122′,›122′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=122′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Räuber entdeckt.jpg<br>Räuber entdeckt!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=122&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Räuber entdeckt!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/122.jpg‹,«,«,«,›Räuber entdeckt.jpg‹,«,›Räuber-entdeckt.jpg‹,«,’32′,›1.4128035320088‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/129.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,›Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›129′,›129′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=129′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg<br>Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=129&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/129.jpg‹,«,«,«,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,«,›Zwei-Papageien-im-Zoo-singen-ein-Lied.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/121.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Pepe erzählt.jpg‹,›Pepe erzählt.jpg‹,›Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›121′,›121′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=121′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Pepe erzählt.jpg<br>Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=121&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/121.jpg‹,«,«,«,›Pepe erzählt.jpg‹,«,›Pepe-erzählt.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/113.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,›Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›113′,›113′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=113′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg<br>Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=113&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/113.jpg‹,«,«,«,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,«,›Der-Zoowärter-erklärt.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/117.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Oma und Opa Werner.jpg‹,›Oma und Opa Werner.jpg‹,›Oma und Opa Werner!‹,›117′,›117′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=117′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Oma und Opa Werner.jpg<br>Oma und Opa Werner!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=117&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Oma und Opa Werner!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/117.jpg‹,«,«,«,›Oma und Opa Werner.jpg‹,«,›Oma-und-Opa-Werner.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/126.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Zoobesucher.jpg‹,›Zoobesucher.jpg‹,›Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›126′,›126′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=126′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Zoobesucher.jpg<br>Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=126&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/126.jpg‹,«,«,«,›Zoobesucher.jpg‹,«,›Zoobesucher.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/111.jpg?ver=1′,›max-width:1276px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›638′,›480′,›Beckermann und Nina.jpg‹,›Beckermann und Nina.jpg‹,›Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›111′,›111′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=111′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Beckermann und Nina.jpg<br>Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=111&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/111.jpg‹,«,«,«,›Beckermann und Nina.jpg‹,«,›Beckermann-und-Nina.jpg‹,«,’32′,›1.3291666666667‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/118.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,›Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›118′,›118′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=118′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Onno und Ella verstehen.jpg<br>Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=118&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/118.jpg‹,«,«,«,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,«,›Onno-und-Ella-verstehen.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/127.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›127′,›127′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=127′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg<br>Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=127&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/127.jpg‹,«,«,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,«,›Hey-Kleine-willste-frech-werden.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/116.jpg?ver=1′,›max-width:900px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›450′,›480′,›Doozirektor.jpg‹,›Doozirektor.jpg‹,›Der Doozirektor.‹,›116′,›116′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=116′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Doozirektor.jpg<br>Der Doozirektor.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=116&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Der Doozirektor.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/116.jpg‹,«,«,«,›Doozirektor.jpg‹,«,›Doozirektor.jpg‹,«,’32′,›0.9375‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/128.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,›Touris wis­sen alles besser!‹,›128′,›128′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=128′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg<br>Touris wis­sen alles besser!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=128&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Touris wis­sen alles besser!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/128.jpg‹,«,«,«,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,«,›Touristen-mit-Kamera-im-Zoo.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/124.jpg?ver=1′,›max-width:1084px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›542′,›480′,›Tach die Herren.jpg‹,›Tach die Herren.jpg‹,›Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›124′,›124′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=124′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Tach die Herren.jpg<br>Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=124&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/124.jpg‹,«,«,«,›Tach die Herren.jpg‹,«,›Tach-die-Herren.jpg‹,«,’32′,›1.1291666666667‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/114.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,›Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›114′,›114′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=114′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Die Räu­ber feiern.jpg<br>Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=114&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/114.jpg‹,«,«,«,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,«,›Die-Räuber-feiern.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’14′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/119.jpg?ver=1′,›max-width:816px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›408′,›480′,›Papagei gefangen!.jpg‹,›Papagei gefangen!.jpg‹,›Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›119′,›119′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=119′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Papagei gefangen!.jpg<br>Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=119&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/119.jpg‹,«,«,«,›Papagei gefangen!.jpg‹,«,›Papagei-gefangen.jpg‹,«,’32′,›0.84955752212389‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’15′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/125.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:870px;margin:0 auto;‹,›640′,›435′,›Verirrt.jpg‹,›Verirrt.jpg‹,›Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›125′,›125′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=125′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Verirrt.jpg<br>Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=125&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/125.jpg‹,«,«,«,›Verirrt.jpg‹,«,›Verirrt.jpg‹,«,’32′,›1.4712643678161‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’16′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/123.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:670px;margin:0 auto;‹,›640′,›335′,›Sie ist wie­der da.jpg‹,›Sie ist wie­der da.jpg‹,›Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›123′,›123′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=123′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Sie ist wie­der da.jpg<br>Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=123&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/123.jpg‹,«,«,«,›Sie ist wie­der da.jpg‹,«,›Sie-ist-wieder-da.jpg‹,«,’32′,›1.910447761194‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’17′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/115.jpg?ver=1′,›max-width:1124px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›562′,›480′,›Dieb gefangen.jpg‹,›Dieb gefangen.jpg‹,›Dieb Horst ist gefangen.‹,›115′,›115′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=115′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Dieb gefangen.jpg<br>Dieb Horst ist gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=115&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Dieb Horst ist gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/115.jpg‹,«,«,«,›Dieb gefangen.jpg‹,«,›Dieb-gefangen.jpg‹,«,’32′,›1.1708333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’18′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/120.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Party.jpg‹,›Party.jpg‹,›Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›120′,›120′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=120′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Party.jpg<br>Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=10&wppa-photo=120&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/120.jpg‹,«,«,«,›Party.jpg‹,«,›Party.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );});})jQuery(document).ready(function(){wppaFullValign[1] = »fit«;})jQuery(document).ready(function(){wppaFullHalign[1] = »center«;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 1, ‑1 );},2) } );})

Wech­sta­ben­ver­buchs­ler // Musik zum Anhören

Durch­ein­an­der

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/DurcheinanderWeb.mp3

Der Trick

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/DerTrickWeb.mp3

Ein­kau­fen

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/EinkaufenWeb.mp3

Super Mark im Super­markt // Musik zum Anhören

Iss mal ne Wurst

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/IssMalNeWurstWeb.mp3

Wir hel­fen gern

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/WirHelfenGernWeb.mp3

Gemein­sam suchen wir

http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/2014/10/GemeinsamSuchenWeb.mp3

Kühl­schrank Musi­cal 2014 (2)

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 2 */;wppaAutoColumnWidth[2] = true;wppaAutoColumnFrac[2] = 1.0;wppaColWidth[2] = 0;wppaMCRWidth[2] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,2);wppaMasonryCols[2] = 0;wppaCoverImageResponsive[2] = false;wppaAspectRatio[2] = 0.6;wppaFullSize[2] = 800;wppaFullFrameDelta[2] = 0;wppaFilmStripLength[2] = 554;wppaThumbnailPitch[2] = 104;wppaFilmStripMargin[2] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[2] = 98;wppaPreambule[2] = 6;wppaIsMini[2] = false;wppaSlideBlank[2] = false;wppaSlideWrap[2] = true;wppaLightBox[2] = »xxx«;wppaLightBox[2] = »wppa«;wppaLightboxSingle[2] = false;wppaSearchBoxSelItems[2] = 1;wppaFilmInit[2] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppa­Ma­xOc­cur, 2 );})Start­sei­te » Kühl­schrank Musi­cal 2014 (2) » Kühl­schrank Musi­cal 2014 » Kühl­schrank Musi­cal 2014    Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Javaskript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmenjQuery(document).ready(function(){wppaFilmPageSize[2] = 5;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready(function(){wppaStoreSlideInfo( ›2‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/100.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:722px;margin:0 auto;‹,›640′,›361′,›IMG_7379.jpg‹,›IMG_7379.jpg‹,›Ra aa.dieschen kom­men auf den Tisch!‹,›100′,›100′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=100′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7379.jpg<br>Ra aa.dieschen kom­men auf den Tisch!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=100&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Ra aa.dieschen kom­men auf den Tisch!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/100.jpg‹,«,«,«,›IMG_7379.jpg‹,«,›IMG_7379.jpg‹,«,’32′,›1.7728531855956‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/101.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:852px;margin:0 auto;‹,›640′,›426′,›IMG_7384.jpg‹,›IMG_7384.jpg‹,›Gruppenbild mit Sahne‹,›101′,›101′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=101′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7384.jpg<br>Gruppenbild mit Sahne‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=101&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Gruppenbild mit Sahne‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/101.jpg‹,«,«,«,›IMG_7384.jpg‹,«,›IMG_7384.jpg‹,«,’32′,›1.5023474178404‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/102.jpg?ver=1′,›max-width:640px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›320′,›480′,›IMG_7392.jpg‹,›IMG_7392.jpg‹,›Showtime mit Cola‹,›102′,›102′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=102′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7392.jpg<br>Showtime mit Cola‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=102&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Showtime mit Cola‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/102.jpg‹,«,«,«,›IMG_7392.jpg‹,«,›IMG_7392.jpg‹,«,’32′,›0.6671875‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/103.jpg?ver=1′,›max-width:640px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›320′,›480′,›IMG_7394.jpg‹,›IMG_7394.jpg‹,›Noch eine Flasche!‹,›103′,›103′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=103′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7394.jpg<br>Noch eine Flasche!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=103&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Noch eine Flasche!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/103.jpg‹,«,«,«,›IMG_7394.jpg‹,«,›IMG_7394.jpg‹,«,’32′,›0.6671875‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/104.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:780px;margin:0 auto;‹,›640′,›390′,›IMG_7398.jpg‹,›IMG_7398.jpg‹,›Noch ist alles still im Kühlschrank!‹,›104′,›104′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=104′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7398.jpg<br>Noch ist alles still im Kühlschrank!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=104&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Noch ist alles still im Kühlschrank!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/104.jpg‹,«,«,«,›IMG_7398.jpg‹,«,›IMG_7398.jpg‹,«,’32′,›1.6410256410256‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/105.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:750px;margin:0 auto;‹,›640′,›375′,›IMG_7400.jpg‹,›IMG_7400.jpg‹,›Zwei Aus­rei­ßer auf den Weg in die eisi­gen Kühlfächer.‹,›105′,›105′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=105′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7400.jpg<br>Zwei Aus­rei­ßer auf den Weg in die eisi­gen Kühlfächer.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=105&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Zwei Aus­rei­ßer auf den Weg in die eisi­gen Kühlfächer.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/105.jpg‹,«,«,«,›IMG_7400.jpg‹,«,›IMG_7400.jpg‹,«,’32′,›1.7066666666667‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/106.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:840px;margin:0 auto;‹,›640′,›420′,›IMG_7405.jpg‹,›IMG_7405.jpg‹,›Leberwurst schimpft mit Salat.‹,›106′,›106′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=106′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7405.jpg<br>Leberwurst schimpft mit Salat.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=106&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Leberwurst schimpft mit Salat.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/106.jpg‹,«,«,«,›IMG_7405.jpg‹,«,›IMG_7405.jpg‹,«,’32′,›1.5238095238095‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/107.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:674px;margin:0 auto;‹,›640′,›337′,›IMG_7408.jpg‹,›IMG_7408.jpg‹,›Seppi mit Resi und Zen­zi – extra aus den Ber­gen – und brin­gen die Würze!‹,›107′,›107′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=107′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7408.jpg<br>Seppi mit Resi und Zen­zi – extra aus den Ber­gen – und brin­gen die Würze!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=107&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Seppi mit Resi und Zen­zi – extra aus den Ber­gen – und brin­gen die Würze!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/107.jpg‹,«,«,«,›IMG_7408.jpg‹,«,›IMG_7408.jpg‹,«,’32′,›1.8991097922849‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/108.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:708px;margin:0 auto;‹,›640′,›354′,›IMG_7412.jpg‹,›IMG_7412.jpg‹,›Wer ist denn nun der Wichtigste?‹,›108′,›108′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=108′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7412.jpg<br>Wer ist denn nun der Wichtigste?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=108&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Wer ist denn nun der Wichtigste?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/108.jpg‹,«,«,«,›IMG_7412.jpg‹,«,›IMG_7412.jpg‹,«,’32′,›1.8079096045198‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›2′,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/109.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:690px;margin:0 auto;‹,›640′,›345′,›IMG_7415.jpg‹,›IMG_7415.jpg‹,›Sissy Sah­ne­tor­te und ihre Mitbewohner!‹,›109′,›109′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=2&wppa-photo=109′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_7415.jpg<br>Sissy Sah­ne­tor­te und ihre Mitbewohner!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=773&lang=de&wppa-album=9&wppa-photo=109&wppa-cover=0&wppa-occur=2′,«,›Sissy Sah­ne­tor­te und ihre Mitbewohner!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/109.jpg‹,«,«,«,›IMG_7415.jpg‹,«,›IMG_7415.jpg‹,«,’32′,›1.8550724637681‹, );});})jQuery(document).ready(function(){wppaFullValign[2] = »fit«;})jQuery(document).ready(function(){wppaFullHalign[2] = »center«;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 2, ‑1 );},2) } );})
Zwei Beset­zun­gen. Jedes­mal span­nend. Jedes­mal ganz anders! Suuuupi!

Kühl­schrank Musi­cal 2014

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 3 */;wppaAutoColumnWidth[3] = true;wppaAutoColumnFrac[3] = 1.0;wppaColWidth[3] = 0;wppaMCRWidth[3] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,3);wppaMasonryCols[3] = 0;wppaCoverImageResponsive[3] = false;wppaAspectRatio[3] = 0.6;wppaFullSize[3] = 800;wppaFullFrameDelta[3] = 0;wppaFilmStripLength[3] = 554;wppaThumbnailPitch[3] = 104;wppaFilmStripMargin[3] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[3] = 98;wppaPreambule[3] = 6;wppaIsMini[3] = false;wppaSlideBlank[3] = false;wppaSlideWrap[3] = true;wppaLightBox[3] = »xxx«;wppaLightBox[3] = »wppa«;wppaLightboxSingle[3] = false;wppaSearchBoxSelItems[3] = 1;wppaFilmInit[3] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppa­Ma­xOc­cur, 3 );})Start­sei­te » Kühl­schrank Musi­cal 2014 » Kühl­schrank Musi­cal 2014 » Kühl­schrank Musi­cal 2014    Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Javaskript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmenjQuery(document).ready(function(){wppaFilmPageSize[3] = 5;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready(function(){wppaStoreSlideInfo( ›3‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/87.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:814px;margin:0 auto;‹,›640′,›407′,›7215‹,›7215‹,›Karl rollt auf die belei­dig­te Leber­wurst zu.‹,’87′,’87′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=87′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7215<br>Karl rollt auf die belei­dig­te Leber­wurst zu.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=87&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Karl rollt auf die belei­dig­te Leber­wurst zu.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/87.jpg‹,«,«,«,›7215‹,«,›IMG_7215.jpg‹,«,’32′,›1.5724815724816‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/88.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:848px;margin:0 auto;‹,›640′,›424′,›7226‹,›7226‹,›Sind auch alle Radies­chen da?‹,’88′,’88′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=88′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7226<br>Sind auch alle Radies­chen da?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=88&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Sind auch alle Radies­chen da?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/88.jpg‹,«,«,«,›7226‹,«,›IMG_7226.jpg‹,«,’32′,›1.5094339622642‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/89.jpg?ver=1′,›max-width:1016px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›508′,›480′,›7236‹,›7236‹,›Karl will nicht soviel Lärm.‹,’89′,’89′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=89′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7236<br>Karl will nicht soviel Lärm.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=89&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Karl will nicht soviel Lärm.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/89.jpg‹,«,«,«,›7236‹,«,›IMG_7236.jpg‹,«,’32′,›1.0583333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/90.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:778px;margin:0 auto;‹,›640′,›389′,›7259‹,›7259‹,›Carlo Cola begeis­tert die Massen.‹,’90′,’90′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=90′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7259<br>Carlo Cola begeis­tert die Massen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=90&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Carlo Cola begeis­tert die Massen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/90.jpg‹,«,«,«,›7259‹,«,›IMG_7259.jpg‹,«,’32′,›1.6452442159383‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/91.jpg?ver=1′,›max-width:1252px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›626′,›480′,›7264‹,›7264‹,›Meinst du, wir kön­nen mal abhauen?‹,’91′,’91′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=91′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7264<br>Meinst du, wir kön­nen mal abhauen?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=91&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Meinst du, wir kön­nen mal abhauen?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/91.jpg‹,«,«,«,›7264‹,«,›IMG_7264.jpg‹,«,’32′,›1.3041666666667‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/92.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:778px;margin:0 auto;‹,›640′,›389′,›7275‹,›7275‹,›Käse Kava­lier und sei­ne betö­ren­den Käsedamen‹,’92′,’92′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=92′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7275<br>Käse Kava­lier und sei­ne betö­ren­den Käsedamen‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=92&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Käse Kava­lier und sei­ne betö­ren­den Käsedamen‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/92.jpg‹,«,«,«,›7275‹,«,›IMG_7275.jpg‹,«,’32′,›1.6452442159383‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/93.jpg?ver=1′,›max-width:1260px;max-height:798px;margin:0 auto;‹,›630′,›399′,›7279‹,›7279‹,›Alle flie­hen vor dem Käsespiess.‹,’93′,’93′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=93′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7279<br>Alle flie­hen vor dem Käsespiess.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=93&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Alle flie­hen vor dem Käsespiess.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/93.jpg‹,«,«,«,›7279‹,«,›IMG_7279.jpg‹,«,’32′,›1.5789473684211‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/94.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:858px;margin:0 auto;‹,›640′,›429′,›7284‹,›7284‹,›Hi hi schaut doch bloss – im Kühl­schrank ist der Käse los!‹,’94′,’94′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=94′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7284<br>Hi hi schaut doch bloss – im Kühl­schrank ist der Käse los!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=94&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Hi hi schaut doch bloss – im Kühl­schrank ist der Käse los!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/94.jpg‹,«,«,«,›7284‹,«,›IMG_7284.jpg‹,«,’32′,›1.4918414918415‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/95.jpg?ver=1′,›max-width:760px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›380′,›480′,›7290‹,›7290‹,›Man … ist die schön!‹,’95′,’95′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=95′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7290<br>Man … ist die schön!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=95&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Man … ist die schön!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/95.jpg‹,«,«,«,›7290‹,«,›IMG_7290.jpg‹,«,’32′,›0.79077429983526‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/96.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:918px;margin:0 auto;‹,›640′,›459′,›7352‹,›7352‹,›Tina Toma­te hat alles im Griff!‹,’96′,’96′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=96′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7352<br>Tina Toma­te hat alles im Griff!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=96&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Tina Toma­te hat alles im Griff!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/96.jpg‹,«,«,«,›7352‹,«,›IMG_7352.jpg‹,«,’32′,›1.3943355119826‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/97.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:916px;margin:0 auto;‹,›640′,›458′,›7359‹,›7359‹,›Bei mir seid ihr rich­tig – ich weiß wie man\’s macht!‹,’97′,’97′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=97′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7359<br>Bei mir seid ihr rich­tig – ich weiß wie man’s macht!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=97&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Bei mir seid ihr rich­tig – ich weiß wie man\’s macht!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/97.jpg‹,«,«,«,›7359‹,«,›IMG_7359.jpg‹,«,’32′,›1.3973799126638‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/98.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:700px;margin:0 auto;‹,›640′,›350′,›7368‹,›7368‹,›Größter Fan mit Kühlschrankbewohner.‹,’98′,’98′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=98′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7368<br>Größter Fan mit Kühlschrankbewohner.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=98&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Größter Fan mit Kühlschrankbewohner.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/98.jpg‹,«,«,«,›7368‹,«,›IMG_7368.jpg‹,«,’32′,›1.8285714285714‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/99.jpg?ver=1′,›max-width:1590px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›795′,›480′,›7376‹,›7376‹,›Musik – Regie – Ton – Licht! Das Back­stage Team mit Thors­ten, Kars­ten, Con­ny und Landolf‹,’99′,’99′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=99′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›7376<br>Musik – Regie – Ton – Licht! Das Back­stage Team mit Thors­ten, Kars­ten, Con­ny und Landolf‹,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=99&wppa-cover=0&wppa-occur=3′,«,›Musik – Regie – Ton – Licht! Das Back­stage Team mit Thors­ten, Kars­ten, Con­ny und Landolf‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/99.jpg‹,«,«,«,›7376‹,«,›IMG_7376.jpg‹,«,’32′,›1.6570144782826‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›3′,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/110.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427‹,›GruppenfotoWeb.jpg‹,›GruppenfotoWeb.jpg‹,›Das gan­ze Team! Vie­len Dank allen Hel­fern! Es war echt eine »cooo­le« Pro­duk­ti­on mit Euch.›,›110′,›110′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=3&wppa-photo=110′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›GruppenfotoWeb.jpg<br>Das gan­ze Team! Vie­len Dank allen Hel­fern! Es war echt eine »cooo­le« Pro­duk­ti­on mit Euch.›,›http://taktart-online.de/home/?p=770&lang=de&wppa-album=8&wppa-photo=110&wppa-cover=0&wppa-occur=3‹,«,›Das gan­ze Team! Vie­len Dank allen Hel­fern! Es war echt eine »cooo­le« Pro­duk­ti­on mit Euch.›,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/110.jpg‹,«,«,«,›GruppenfotoWeb.jpg‹,«,›GruppenfotoWeb.jpg‹,«,’32′,›1.4988290398126‹, );});})jQuery(document).ready(function(){wppaFullValign[3] = »fit«;})jQuery(document).ready(function(){wppaFullHalign[3] = »center«;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 3, ‑1 );},2) } );})
Hier sind die ers­ten Ein­drü­cke von den Auf­füh­run­gen im Jan. / Feb. 2014! Wie­der hat­ten wir viel Spaß mit vie­len klei­nen und gro­ßen Zuschauern.

Musi­cal Über­nach­tungs­fahrt 2013

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 4 */;wppaAutoColumnWidth[4] = true;wppaAutoColumnFrac[4] = 1.0;wppaColWidth[4] = 0;wppaMCRWidth[4] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,4);wppaMasonryCols[4] = 0;wppaCoverImageResponsive[4] = false;wppaAspectRatio[4] = 0.6;wppaFullSize[4] = 800;wppaFullFrameDelta[4] = 0;wppaFilmStripLength[4] = 554;wppaThumbnailPitch[4] = 104;wppaFilmStripMargin[4] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[4] = 98;wppaPreambule[4] = 6;wppaIsMini[4] = false;wppaSlideBlank[4] = false;wppaSlideWrap[4] = true;wppaLightBox[4] = »xxx«;wppaLightBox[4] = »wppa«;wppaLightboxSingle[4] = false;wppaSearchBoxSelItems[4] = 1;wppaFilmInit[4] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppa­Ma­xOc­cur, 4 );})Start­sei­te » Musi­cal Über­nach­tungs­fahrt 2013 » Musi­cal Über­nach­tung August 2013 » Musi­cal Über­nach­tung August 2013    Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Javaskript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmenjQuery(document).ready(function(){wppaFilmPageSize[4] = 5;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready(function(){wppaStoreSlideInfo( ›4‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/73.jpg?ver=1′,›max-width:720px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›360′,›480′,›Conny passt auf.jpg‹,›Conny passt auf.jpg‹,«,’73′,’73′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=73′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Conny passt auf.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=73&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/73.jpg‹,«,«,«,›Conny passt auf.jpg‹,«,›Conny passt auf.jpg‹,«,’32′,›0.75′, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/74.jpg?ver=1′,›max-width:1004px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›502′,›480′,›Die Textehef­te sind da.jpg‹,›Die Textehef­te sind da.jpg‹,«,’74′,’74′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=74′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Die Textehef­te sind da.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=74&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/74.jpg‹,«,«,«,›Die Textehef­te sind da.jpg‹,«,›Die Textehef­te sind da.jpg‹,«,’32′,›1.0458333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/75.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:776px;margin:0 auto;‹,›640′,›388′,›Die Tür ist offen.jpg‹,›Die Tür ist offen.jpg‹,«,’75′,’75′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=75′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Die Tür ist offen.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=75&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/75.jpg‹,«,«,«,›Die Tür ist offen.jpg‹,«,›Die Tür ist offen.jpg‹,«,’32′,›1.6494845360825‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/76.jpg?ver=1′,›max-width:752px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›376′,›480′,›Gemeinsam kochen.jpg‹,›Gemeinsam kochen.jpg‹,«,’76′,’76′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=76′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Gemeinsam kochen.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=76&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/76.jpg‹,«,«,«,›Gemeinsam kochen.jpg‹,«,›Gemeinsam kochen.jpg‹,«,’32′,›0.7843137254902‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/77.jpg?ver=1′,›max-width:990px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›495′,›480′,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,«,’77′,’77′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=77′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Ich lie­be die Ruhe.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=77&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/77.jpg‹,«,«,«,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,«,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,«,’32′,›1.03125‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/78.jpg?ver=1′,›max-width:1160px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›580′,›480′,›Kissenschlacht.jpg‹,›Kissenschlacht.jpg‹,«,’78′,’78′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=78′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Kissenschlacht.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=78&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/78.jpg‹,«,«,«,›Kissenschlacht.jpg‹,«,›Kissenschlacht.jpg‹,«,’32′,›1.2083333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/79.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,«,’79′,’79′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=79′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Kühlschrank Zuhörer.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=79&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/79.jpg‹,«,«,«,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,«,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/80.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:826px;margin:0 auto;‹,›640′,›413′,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,«,’80′,’80′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=80′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Kühlschrankbewohner.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=80&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/80.jpg‹,«,«,«,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,«,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,«,’32′,›1.5496368038741‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/81.jpg?ver=1′,›max-width:1044px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›522′,›480′,›Musikprobe.jpg‹,›Musikprobe.jpg‹,«,’81′,’81′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=81′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Musikprobe.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=81&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/81.jpg‹,«,«,«,›Musikprobe.jpg‹,«,›Musikprobe.jpg‹,«,’32′,›1.0875‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/82.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Text markieren.jpg‹,›Text markieren.jpg‹,«,’82′,’82′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=82′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Text markieren.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=82&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/82.jpg‹,«,«,«,›Text markieren.jpg‹,«,›Text markieren.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/83.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:804px;margin:0 auto;‹,›640′,›402′,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,«,’83′,’83′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=83′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=83&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/83.jpg‹,«,«,«,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,«,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,«,’32′,›1.592039800995‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/84.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:896px;margin:0 auto;‹,›640′,›448′,›Wasserschlacht.jpg‹,›Wasserschlacht.jpg‹,«,’84′,’84′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=84′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Wasserschlacht.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=84&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/84.jpg‹,«,«,«,›Wasserschlacht.jpg‹,«,›Wasserschlacht.jpg‹,«,’32′,›1.4285714285714‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/85.jpg?ver=1′,›max-width:882px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›441′,›480′,›Weintrauben warten.jpg‹,›Weintrauben warten.jpg‹,«,’85′,’85′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=85′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Weintrauben warten.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=85&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/85.jpg‹,«,«,«,›Weintrauben warten.jpg‹,«,›Weintrauben warten.jpg‹,«,’32′,›0.91778202676864‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›4′,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/86.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:798px;margin:0 auto;‹,›640′,›399′,›Wir pas­sen auf.jpg‹,›Wir pas­sen auf.jpg‹,«,’86′,’86′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=4&wppa-photo=86′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Wir pas­sen auf.jpg<br>‹,›http://taktart-online.de/home/?p=728&lang=de&wppa-album=7&wppa-photo=86&wppa-cover=0&wppa-occur=4′,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/86.jpg‹,«,«,«,›Wir pas­sen auf.jpg‹,«,›Wir pas­sen auf.jpg‹,«,’32′,›1.6040100250627‹, );});})jQuery(document).ready(function(){wppaFullValign[4] = »fit«;})jQuery(document).ready(function(){wppaFullHalign[4] = »center«;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 4, ‑1 );},2) } );})

Lie­der­welt­rei­se Juni 2013

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 5 */;wppaAutoColumnWidth[5] = true;wppaAutoColumnFrac[5] = 1.0;wppaColWidth[5] = 0;wppaMCRWidth[5] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,5);wppaMasonryCols[5] = 0;wppaCoverImageResponsive[5] = false;wppaAspectRatio[5] = 0.6;wppaFullSize[5] = 800;wppaFullFrameDelta[5] = 0;wppaFilmStripLength[5] = 554;wppaThumbnailPitch[5] = 104;wppaFilmStripMargin[5] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[5] = 98;wppaPreambule[5] = 6;wppaIsMini[5] = false;wppaSlideBlank[5] = false;wppaSlideWrap[5] = true;wppaLightBox[5] = »xxx«;wppaLightBox[5] = »wppa«;wppaLightboxSingle[5] = false;wppaSearchBoxSelItems[5] = 1;wppaFilmInit[5] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppaMaxOccur, […]

Her­tha Auf­füh­rung – hin­ter den Kulissen

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 6 */;wppaAutoColumnWidth[6] = true;wppaAutoColumnFrac[6] = 1.0;wppaColWidth[6] = 0;wppaMCRWidth[6] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,6);wppaMasonryCols[6] = 0;wppaCoverImageResponsive[6] = false;wppaAspectRatio[6] = 0.6;wppaFullSize[6] = 800;wppaFullFrameDelta[6] = 0;wppaFilmStripLength[6] = 554;wppaThumbnailPitch[6] = 104;wppaFilmStripMargin[6] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[6] = 98;wppaPreambule[6] = 6;wppaIsMini[6] = false;wppaSlideBlank[6] = false;wppaSlideWrap[6] = true;wppaLightBox[6] = »xxx«;wppaLightBox[6] = »wppa«;wppaLightboxSingle[6] = false;wppaSearchBoxSelItems[6] = 1;wppaFilmInit[6] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppa­Ma­xOc­cur, 6 );})Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Javaskript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. jQuery(document).ready(function(){wppaFilmPageSize[6] = 5;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready(function(){wppaStoreSlideInfo( ›6‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/20.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Gleich geht es los – die ers­ten Zuschau­er sind schon da! Hin­ter der Büh­ne berei­ten sich die Ohr­wür­mer Musi­cal-Dar­stel­ler mäch­tig vor.‹,’20′,’20′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=20′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_1884.jpg<br>Gleich geht es los – die ers­ten Zuschau­er sind schon da! Hin­ter der Büh­ne berei­ten sich die Ohr­wür­mer Musi­cal-Dar­stel­ler mäch­tig vor.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/20.jpg‹,«,«,«,›IMG_1884.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/21.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Der Ahnen­dra­che – gleich spuckt er Feuer!‹,’21′,’21′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=21′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_1933.jpg<br>Der Ahnen­dra­che – gleich spuckt er Feuer!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/21.jpg‹,«,«,«,›IMG_1933.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/22.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Einsingen und Ein­tur­nen für die Aufführung.‹,’22′,’22′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=22′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2142.jpg<br>Einsingen und Ein­tur­nen für die Aufführung.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/22.jpg‹,«,«,«,›IMG_2142.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/23.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Der Ahnen­kö­nig singt sich ein.‹,’23′,’23′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=23′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2149.jpg<br>Der Ahnen­kö­nig singt sich ein.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/23.jpg‹,«,«,«,›IMG_2149.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/24.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Professor Her­tha Huhn!‹,’24′,’24′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=24′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2334.jpg<br>Professor Her­tha Huhn!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/24.jpg‹,«,«,«,›IMG_2334.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/25.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Der Rit­ter bei sei­nem größ­ten Kampf.‹,’25′,’25′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=25′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2366.jpg<br>Der Rit­ter bei sei­nem größ­ten Kampf.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/25.jpg‹,«,«,«,›IMG_2366.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/26.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Lachen ist gesund und ver­treibt die Aufregung.‹,’26′,’26′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=26′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2482.jpg<br>Lachen ist gesund und ver­treibt die Aufregung.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/26.jpg‹,«,«,«,›IMG_2482.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/27.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Das Schmink­team unter sich.‹,’27′,’27′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=27′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2503.jpg<br>Das Schmink­team unter sich.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/27.jpg‹,«,«,«,›IMG_2503.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/28.jpg?ver=1′,›max-width:640px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›320′,›480′,«,«,›Prinzessin gelb mit rosa Teint.‹,’28′,’28′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=28′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2507.jpg<br>Prinzessin gelb mit rosa Teint.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/28.jpg‹,«,«,«,›IMG_2507.jpg‹,«,«,«,’32′,›0.6671875‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/29.jpg?ver=1′,›max-width:640px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›320′,›480′,«,«,›Kitzeln gegen Aufregung.‹,’29′,’29′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=29′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2514.jpg<br>Kitzeln gegen Aufregung.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/29.jpg‹,«,«,«,›IMG_2514.jpg‹,«,«,«,’32′,›0.6671875‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/30.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Letzte Anweisung!‹,’30′,’30′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=30′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2520.jpg<br>Letzte Anweisung!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/30.jpg‹,«,«,«,›IMG_2520.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/31.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Das Team sam­melt sich.‹,’31′,’31′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=31′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2542.jpg<br>Das Team sam­melt sich.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/31.jpg‹,«,«,«,›IMG_2542.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/32.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Mutmacherin!‹,’32′,’32′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=32′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2544.jpg<br>Mutmacherin!‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/32.jpg‹,«,«,«,›IMG_2544.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/33.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Der König und sei­ne Hofangestellte.‹,’33′,’33′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=33′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2547.jpg<br>Der König und sei­ne Hofangestellte.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/33.jpg‹,«,«,«,›IMG_2547.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,’14′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/34.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Köchin mit Vorkosterin.‹,’34′,’34′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=34′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2621.jpg<br>Köchin mit Vorkosterin.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/34.jpg‹,«,«,«,›IMG_2621.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,’15′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/35.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Ritter und Küchen­magd ver­brü­dern sich.‹,’35′,’35′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=35′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_2647.jpg<br>Ritter und Küchen­magd ver­brü­dern sich.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/35.jpg‹,«,«,«,›IMG_2647.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›6′,’16′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/36.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:854px;margin:0 auto;‹,›640′,›427′,«,«,›Letzte musi­ka­li­sche Korrekturen.‹,’36′,’36′,›0′,›void‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=495&lang=de&wppa-album=5&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=6&wppa-photo=36′,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›IMG_1873.jpg<br>Letzte musi­ka­li­sche Korrekturen.‹,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/36.jpg‹,«,«,«,›IMG_1873.jpg‹,«,«,«,’32′,›1.4988290398126‹, );});})jQuery(document).ready(function(){wppaFullValign[6] = »fit«;})jQuery(document).ready(function(){wppaFullHalign[6] = »center«;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 6, ‑1 );},2) } );})

Musi­cal: »Her­tha, das Schloss­huhn« – es war wun­der­bar mit Euch!

 

 Vie­len Dank für die über­wäl­ti­gen­de Resonanz 

Her­tha ist das Lieb­lingshuhn des Königs.…. Und wir hat­ten den Ein­druck, dass auch vie­le gro­ße und klei­ne Kin­der es in ihr Herz geschlos­sen haben.

Wir hat­ten in den sechs Vor­stel­lun­gen weit über 1000 Zuschau­er. Auf und vor der Büh­ne erleb­ten wir […]

Musi­cal Über­nach­tung Sep­tem­ber 2012

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 7 */;wppaAutoColumnWidth[7] = true;wppaAutoColumnFrac[7] = 1.0;wppaColWidth[7] = 0;wppaMCRWidth[7] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,7);wppaMasonryCols[7] = 0;wppaCoverImageResponsive[7] = false;wppaAspectRatio[7] = 0.6;wppaFullSize[7] = 800;wppaFullFrameDelta[7] = 0;wppaFilmStripLength[7] = 554;wppaThumbnailPitch[7] = 104;wppaFilmStripMargin[7] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[7] = 98;wppaPreambule[7] = 6;wppaIsMini[7] = false;wppaSlideBlank[7] = false;wppaSlideWrap[7] = true;wppaLightBox[7] = »xxx«;wppaSearchBoxSelItems[7] = 1;wppaFilmInit[7] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppa­Ma­xOc­cur, 7 );})Start­sei­te » Musi­cal Über­nach­tung Sep­tem­ber 2012Musi­cal Über­nach­tung 2012Her­tha, das Schloss­huhn Dia­show16 Fotos anzeigenHer­tha BilderHin­ter den KulissenDia­show17 Fotos anzeigenLie­der­welt­rei­seMusi­cal Lie­der­welt­rei­se Juni 2013Dia­show20 Fotos anzeigenMusi­cal Über­nach­tung August 2013Der ganz Kühl­schrank s(w)ingt los!Dia­show14 Fotos anzeigenKühl­schrank Musi­cal 2014Die ers­te BesetzungDia­show14 Fotos anzeigenKühl­schrank Musi­cal 2014Die zwei­te BesetzungDia­show10 Fotos anzeigenWech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015Hohen­ha­meln Jan. 2015Dia­show19 Fotos anzeigen