Wech­sta­ben­ver­buchs­ler Hohen­ha­meln Musi­cal AG

jQuery(document).ready(function(){/* START OCCURRANCE 1 */;wppaAutoColumnWidth[1] = true;wppaAutoColumnFrac[1] = 1.0;wppaColWidth[1] = 0;wppaMCRWidth[1] = 0;wppaTopMoc = Math.max(wppaTopMoc,1);wppaMasonryCols[1] = 0;wppaCoverImageResponsive[1] = false;wppaAspectRatio[1] = 0.6;wppaFullSize[1] = 800;wppaFullFrameDelta[1] = 0;wppaFilmStripLength[1] = 554;wppaThumbnailPitch[1] = 104;wppaFilmStripMargin[1] = 2;wppaFilmStripAreaDelta[1] = 98;wppaPreambule[1] = 6;wppaIsMini[1] = false;wppaSlideBlank[1] = false;wppaSlideWrap[1] = true;wppaLightBox[1] = »xxx«;wppaLightBox[1] = »wppa«;wppaLightboxSingle[1] = false;wppaSearchBoxSelItems[1] = 1;wppaFilmInit[1] = false;wppaMaxOccur = Math.max( wppa­Ma­xOc­cur, 1 );})Start­sei­te » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler Hohen­ha­meln Musi­cal AG » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015 » Wech­sta­ben­ver­buchs­ler 2015    Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Javaskript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzustimmenjQuery(document).ready(function(){wppaFilmPageSize[1] = 5;}) jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready(function(){wppaStoreSlideInfo( ›1‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/112.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:814px;margin:0 auto;‹,›640′,›407′,›Der Zoo rockt.jpg‹,›Der Zoo rockt.jpg‹,›Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›2cdc1022aa30e946‹,›112′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=2cdc1022aa30e946‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Der Zoo rockt.jpg<br>Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=2cdc1022aa30e946&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Der Zoo rockt – die Die­be sind gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/112.jpg‹,«,«,«,›Der Zoo rockt.jpg‹,«,›Der-Zoo-rockt.jpg‹,«,’32′,›1.5724815724816‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/122.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:906px;margin:0 auto;‹,›640′,›453′,›Räuber entdeckt.jpg‹,›Räuber entdeckt.jpg‹,›Räuber entdeckt!‹,›ff414c2390f26739‹,›122′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=ff414c2390f26739‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Räuber entdeckt.jpg<br>Räuber entdeckt!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=ff414c2390f26739&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Räuber entdeckt!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/122.jpg‹,«,«,«,›Räuber entdeckt.jpg‹,«,›Räuber-entdeckt.jpg‹,«,’32′,›1.4128035320088‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/129.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,›Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›729e257dda480a93‹,›129′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=729e257dda480a93‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg<br>Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=729e257dda480a93&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Oh Papa­gei – oh Mamagei!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/129.jpg‹,«,«,«,›Zwei Papa­gei­en im Zoo sin­gen ein Lied.jpg‹,«,›Zwei-Papageien-im-Zoo-singen-ein-Lied.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/121.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Pepe erzählt.jpg‹,›Pepe erzählt.jpg‹,›Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›183204adff449848‹,›121′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=183204adff449848‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Pepe erzählt.jpg<br>Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=183204adff449848&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Pepe hat alles beob­ach­tet und lernt die Spra­che der Menschen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/121.jpg‹,«,«,«,›Pepe erzählt.jpg‹,«,›Pepe-erzählt.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/113.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,›Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›469bdc7d8c6f125f‹,›113′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=469bdc7d8c6f125f‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg<br>Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=469bdc7d8c6f125f&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Zooexperte Wolf erklärt die Welt.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/113.jpg‹,«,«,«,›Der Zoo­wär­ter erklärt.jpg‹,«,›Der-Zoowärter-erklärt.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/117.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Oma und Opa Werner.jpg‹,›Oma und Opa Werner.jpg‹,›Oma und Opa Werner!‹,›d5acfe1190a69607‹,›117′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=d5acfe1190a69607‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Oma und Opa Werner.jpg<br>Oma und Opa Werner!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=d5acfe1190a69607&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Oma und Opa Werner!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/117.jpg‹,«,«,«,›Oma und Opa Werner.jpg‹,«,›Oma-und-Opa-Werner.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/126.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Zoobesucher.jpg‹,›Zoobesucher.jpg‹,›Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›237d42ae5a792a70‹,›126′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=237d42ae5a792a70‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Zoobesucher.jpg<br>Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=237d42ae5a792a70&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Zoobesucher und gaa­anz vie­le Blätter!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/126.jpg‹,«,«,«,›Zoobesucher.jpg‹,«,›Zoobesucher.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/111.jpg?ver=1′,›max-width:1276px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›638′,›480′,›Beckermann und Nina.jpg‹,›Beckermann und Nina.jpg‹,›Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›15bcba45fc12d1b5‹,›111′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=15bcba45fc12d1b5‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Beckermann und Nina.jpg<br>Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=15bcba45fc12d1b5&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Beckermann will zu den Kali­penen – Nina zu den Miflangos.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/111.jpg‹,«,«,«,›Beckermann und Nina.jpg‹,«,›Beckermann-und-Nina.jpg‹,«,’32′,›1.3291666666667‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/118.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,›Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›586cddfc810cb7a3‹,›118′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=586cddfc810cb7a3‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Onno und Ella verstehen.jpg<br>Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=586cddfc810cb7a3&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Onno und Ella lesen den Ein­kaufs­zet­tel für das Hauskauf.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/118.jpg‹,«,«,«,›Onno und Ella verstehen.jpg‹,«,›Onno-und-Ella-verstehen.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/127.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›e22c6ea5dfe0a885‹,›127′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=e22c6ea5dfe0a885‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg<br>Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=e22c6ea5dfe0a885&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden?‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/127.jpg‹,«,«,«,›Hey Klei­ne – wills­te frech werden.jpg‹,«,›Hey-Kleine-willste-frech-werden.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/116.jpg?ver=1′,›max-width:900px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›450′,›480′,›Doozirektor.jpg‹,›Doozirektor.jpg‹,›Der Doozirektor.‹,›05ddf6179e50ff2c‹,›116′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=05ddf6179e50ff2c‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Doozirektor.jpg<br>Der Doozirektor.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=05ddf6179e50ff2c&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Der Doozirektor.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/116.jpg‹,«,«,«,›Doozirektor.jpg‹,«,›Doozirektor.jpg‹,«,’32′,›0.9375‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/128.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,›Touris wis­sen alles besser!‹,›41bca179d647a4ad‹,›128′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=41bca179d647a4ad‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg<br>Touris wis­sen alles besser!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=41bca179d647a4ad&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Touris wis­sen alles besser!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/128.jpg‹,«,«,«,›Touristen mit Kame­ra im Zoo.jpg‹,«,›Touristen-mit-Kamera-im-Zoo.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/124.jpg?ver=1′,›max-width:1084px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›542′,›480′,›Tach die Herren.jpg‹,›Tach die Herren.jpg‹,›Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›50b89dfb65d5b367‹,›124′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=50b89dfb65d5b367‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Tach die Herren.jpg<br>Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=50b89dfb65d5b367&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Tach die Her­ren – ich bin Mumps!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/124.jpg‹,«,«,«,›Tach die Herren.jpg‹,«,›Tach-die-Herren.jpg‹,«,’32′,›1.1291666666667‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/114.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,›Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›842107a970a45ac5‹,›114′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=842107a970a45ac5‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Die Räu­ber feiern.jpg<br>Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=842107a970a45ac5&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Wenn es dun­kel ist, kom­men alle Die­be raus!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/114.jpg‹,«,«,«,›Die Räu­ber feiern.jpg‹,«,›Die-Räuber-feiern.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’14′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/119.jpg?ver=1′,›max-width:816px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›408′,›480′,›Papagei gefangen!.jpg‹,›Papagei gefangen!.jpg‹,›Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›0eed902c062ea0c2‹,›119′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=0eed902c062ea0c2‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Papagei gefangen!.jpg<br>Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=0eed902c062ea0c2&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Hähäh – ich habe einen Pap­gei gefangen!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/119.jpg‹,«,«,«,›Papagei gefangen!.jpg‹,«,›Papagei-gefangen.jpg‹,«,’32′,›0.84955752212389‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’15′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/125.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:870px;margin:0 auto;‹,›640′,›435′,›Verirrt.jpg‹,›Verirrt.jpg‹,›Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›567cbb9addfe14fe‹,›125′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=567cbb9addfe14fe‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Verirrt.jpg<br>Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=567cbb9addfe14fe&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Ich habe mich ver­irrt und weiß nicht weiter!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/125.jpg‹,«,«,«,›Verirrt.jpg‹,«,›Verirrt.jpg‹,«,’32′,›1.4712643678161‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’16′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/123.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:670px;margin:0 auto;‹,›640′,›335′,›Sie ist wie­der da.jpg‹,›Sie ist wie­der da.jpg‹,›Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›3f93223a1d77f872‹,›123′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=3f93223a1d77f872‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Sie ist wie­der da.jpg<br>Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=3f93223a1d77f872&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Sie ist dader wie! Mein Rind ist gekettet‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/123.jpg‹,«,«,«,›Sie ist wie­der da.jpg‹,«,›Sie-ist-wieder-da.jpg‹,«,’32′,›1.910447761194‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’17′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/115.jpg?ver=1′,›max-width:1124px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›562′,›480′,›Dieb gefangen.jpg‹,›Dieb gefangen.jpg‹,›Dieb Horst ist gefangen.‹,›fb57fa63bc7a97a2‹,›115′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=fb57fa63bc7a97a2‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Dieb gefangen.jpg<br>Dieb Horst ist gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=fb57fa63bc7a97a2&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Dieb Horst ist gefangen.‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/115.jpg‹,«,«,«,›Dieb gefangen.jpg‹,«,›Dieb-gefangen.jpg‹,«,’32′,›1.1708333333333‹, );wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1′,’18′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/120.jpg?ver=1′,›max-width:1280px;max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Party.jpg‹,›Party.jpg‹,›Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›06a482c314ca92b9‹,›120′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-cover=0&wppa-slide=1&wppa-occur=1&wppa-photo=06a482c314ca92b9‹,«,›Zoom-In‹,«,›2500‹,›void‹,«,«,›Party.jpg<br>Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›http://taktart-online.de/home/?p=887&lang=de&wppa-album=89663d47bc00c02f&wppa-photo=06a482c314ca92b9&wppa-cover=0&wppa-occur=1′,«,›Party!! Latür­nich – natürlich!‹,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/120.jpg‹,«,«,«,›Party.jpg‹,«,›Party.jpg‹,«,’32′,›1.3333333333333‹, );});})jQuery(document).ready(function(){wppaFullValign[1] = »fit«;})jQuery(document).ready(function(){wppaFullHalign[1] = »center«;})jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).ready( func­tion() { set­Time­out( function(){wppaStartStop( 1, ‑1 );},2) } );})jQuery(document).ready(function(){jQuery(window).trigger(»resize«);})