Musi­cal Über­nach­tungs­fahrt 2013

/* START OCCURRANCE 1 */ wppaAutoColumnWidth[1] = true; wppaAutoColumnFrac[1] = 1.0; wppaColWidth[1] = 0; wppa­T­op­Moc = 1; wppaMasonryCols[1] = 0; wppaCoverImageResponsive[1] = fal­se; wppaAspectRatio[1] = 0.6; wppaFullSize[1] = 800; wppaFullFrameDelta[1] = 0; wppaFilmStripLength[1] = 714; wppaThumbnailPitch[1] = 104; wppaFilmStripMargin[1] = 2; wppaFilmStripAreaDelta[1] = 98; wppaPreambule[1] = 6; wppaIsMini[1] = fal­se; wppaSlideBlank[1] = fal­se; wppaSlideWrap[1] = true;
wppaLightBox[1] = »xxx«;
wppaLightBox[1] = »wppa«;
wppaConsoleLog(»mocc:1 lbkey:«+wppaLightBox[1] );
wppaLightboxSingle[1] = fal­se;
wppaSearchBoxSelItems[1] = 1;
Start­sei­te » Musi­cal Über­nach­tungs­fahrt 2013 » Musi­cal Über­nach­tung August 2013 » Musi­cal Über­nach­tung August 2013

wppaSlideInitRunning[1] = true;
wppaM­a­xOc­cur = 1;
Um das Voll­for­mat­fo­to zu sehen, musst du Javaskript in dei­nem Brow­ser akti­vie­ren. Durch­schnitt­li­che Bewer­tung Du musst dich anmel­den um abzu­stim­menwppaFilmPageSize[1] = 7;

wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›0′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/73.jpg?ver=1′,‹ max-width:720px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›360′,›480′,›Conny passt auf.jpg‹,›Conny passt auf.jpg‹,‹ ›,’73′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=73′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=73&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/73.jpg‹,«,«,«,›Conny passt auf.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›1′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/74.jpg?ver=1′,‹ max-width:1004px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›502′,›480′,›Die Texte­hef­te sind da.jpg‹,›Die Texte­hef­te sind da.jpg‹,‹ ›,’74′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=74′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=74&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/74.jpg‹,«,«,«,›Die Texte­hef­te sind da.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›2′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/75.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:776px;margin:0 auto;‹,›640′,›388′,›Die Tür ist offen.jpg‹,›Die Tür ist offen.jpg‹,‹ ›,’75′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=75′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=75&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/75.jpg‹,«,«,«,›Die Tür ist offen.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›3′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/76.jpg?ver=1′,‹ max-width:752px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›376′,›480′,›Gemeinsam kochen.jpg‹,›Gemeinsam kochen.jpg‹,‹ ›,’76′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=76′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=76&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/76.jpg‹,«,«,«,›Gemeinsam kochen.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›4′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/77.jpg?ver=1′,‹ max-width:990px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›495′,›480′,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,‹ ›,’77′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=77′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=77&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/77.jpg‹,«,«,«,›Ich lie­be die Ruhe.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›5′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/78.jpg?ver=1′,‹ max-width:1160px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›580′,›480′,›Kissenschlacht.jpg‹,›Kissenschlacht.jpg‹,‹ ›,’78′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=78′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=78&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/78.jpg‹,«,«,«,›Kissenschlacht.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›6′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/79.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,‹ ›,’79′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=79′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=79&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/79.jpg‹,«,«,«,›Kühlschrank Zuhörer.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›7′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/80.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:826px;margin:0 auto;‹,›640′,›413′,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,‹ ›,’80′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=80′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=80&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/80.jpg‹,«,«,«,›Kühlschrankbewohner.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›8′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/81.jpg?ver=1′,‹ max-width:1044px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›522′,›480′,›Musikprobe.jpg‹,›Musikprobe.jpg‹,‹ ›,’81′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=81′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=81&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/81.jpg‹,«,«,«,›Musikprobe.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,›9′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/82.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›640′,›480′,›Text markieren.jpg‹,›Text markieren.jpg‹,‹ ›,’82′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=82′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=82&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/82.jpg‹,«,«,«,›Text markieren.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’10′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/83.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:804px;margin:0 auto;‹,›640′,›402′,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,‹ ›,’83′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=83′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=83&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/83.jpg‹,«,«,«,›Wasserschlacht mit Karsten.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’11′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/84.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:896px;margin:0 auto;‹,›640′,›448′,›Wasserschlacht.jpg‹,›Wasserschlacht.jpg‹,‹ ›,’84′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=84′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=84&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/84.jpg‹,«,«,«,›Wasserschlacht.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’12′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/85.jpg?ver=1′,‹ max-width:882px; max-height:960px;margin:0 auto;‹,›441′,›480′,›Weintrauben warten.jpg‹,›Weintrauben warten.jpg‹,‹ ›,’85′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=85′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=85&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/85.jpg‹,«,«,«,›Weintrauben warten.jpg‹,« );
wppaS­to­reS­li­de­Info( ›1‹,’13′,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/86.jpg?ver=1′,‹ max-width:1280px; max-height:798px;margin:0 auto;‹,›640′,›399′,›Wir pas­sen auf.jpg‹,›Wir pas­sen auf.jpg‹,‹ ›,’86′,›0|0′,«,›0′,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-slide&wppa-occur=1&wppa-photo=86′,«,›Zoom-In‹,«,›0′,«,«,«,«,›http://taktart-online.de/home/?p=728&wppa-album=7&wppa-photo=86&wppa-cover=0&wppa-occur=1‹,«,«,›http://taktart-online.de/home/wp-content/uploads/wppa/86.jpg‹,«,«,«,›Wir pas­sen auf.jpg‹,« );

wppaFullValign[1] = »fit«;
wppaFullHalign[1] = »cen­ter«;
jQue­ry( docu­ment ).rea­dy( func­tion() { wppaStart­S­top( 1, -1 ); } );

if ( typeof(wppaInitOverlay) != »unde­fi­ned« ) { wppaIni­tO­ver­lay(); }